קבוץ עין השופט

תוכנית ג/ 1651

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ עין השופט
מספר: ג/ 1651
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה בקבוץ. חלוקה לאיזורי מגורים, בנייני ציבור, אזור ספורט, מלאכה ותעשייה, בנייני משק, שצ"פים, חנייה ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11422חלק1
11423חלק7-16, 19
11877חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/1978תאריך פרסום: 08/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. עמוד: 1948. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1978
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1977תאריך פרסום: 11/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2366. עמוד: 391. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה23/10/1972
קבלת תכנית22/05/1972