קבוץ ראש הנקרה

תוכנית ג/ 3467

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ ראש הנקרה
מספר: ג/ 3467
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב
הקיים והפיתוח בעתיד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר ראש הנקרה

תיאור המיקום:
ישוב: ראש הנקרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18286חלק
18287חלק
18289חלק
18290חלק
18291חלק
18292כל הגוש
18293כל הגוש
18294כל הגוש
18295חלק
18296חלק
18297חלק
18299חלק
18307חלק
18308חלק
18309חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2179קבוץ ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 138ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 1377בית עלמין -ראש הנקרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2233. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1980תאריך פרסום: 27/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2623. עמוד: 1493. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/1980תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1980.
החלטה בדיון בהפקדה09/07/1979
קבלת תכנית11/01/1979