קבוץ רמות מנשה

תוכנית ג/ 4520

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קבוץ רמות מנשה
מספר: ג/ 4520
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של הישוב
ליעד שטחים לדרכים, חניה מבני מגורים
מבני ציבור תעשיה מבני משק אזור ספורט וכו'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה

תיאור המיקום:
ישוב: רמות מנשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11968כל הגוש
11969כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 350קבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 282. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/11/1992
פרסום לאישור בעיתונים26/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/1992
החלטה בדיון באישור תכנית25/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות28/11/1991תאריך פרסום: 28/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3948. עמוד: 973. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/1991
החלטה בדיון בהפקדה03/11/1982
קבלת תכנית10/05/1982