קבוץ תובל

תוכנית ג/ 4138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קבוץ תובל
מספר: ג/ 4138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ תובל.
התווית רשת דרכים וסיווגן.
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבתובל

תיאור המיקום:
ישוב: תובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18906כל הגוש
18907כל הגוש
18908כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/06/1991תאריך פרסום: 20/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3891. עמוד: 2864. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2857. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/1981
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1981
קבלת תכנית23/12/1980