קביעת אזור מגורים מיוחד

תוכנית רג/ 1044/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזור מגורים מיוחד
מספר: רג/ 1044/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של הקרקע בתחום התכנית ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, שתרשם לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
2. שינוי יעוד חלק מדרך חדשה (ביטול דרך) לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת זכויות בניה במגרש מגורים מיוחד כדלהלן:
סה"כ שטח עיקרי למגורים 1166 מ"ר.
סה"כ שטח שרות מעל הקרקע / מעל הכניסה הקובעת 580 מ"ר.
סה"כ שטח שרות מתחת לכניסה הקובעת 656 מ"ר.
גובה הבנין 6 קומות מעל קומת עמודים מפולשת גבוהה מעל קומת מרתף ביחס לחלקות 598, 601 ו- 727 (חלקית) ובתוספת חדרי יציאה לגג. סה"כ 12 יח"ד.
4. לקבוע הוראות בינוי וקווי בנין ותנאים למתן היתר.
5. לאפשר גישה לרכב חרום לגן ילדים שבחלקה 598 בגוש 6125 ברוחב 4.0 מ' ע"י מתן זיקת הנאה לרכב חרום בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןיוספי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6125חלק599-600
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 340/ ג/ 3קביעת הוראות ותנאים לבנית מרתפיםשינוי
תוכניתרג/ 213תכנית מס' רג/213שינוי
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
תוכניתרג/ 340/ ג/ 1בניה על הגגותשינוי
תוכניתרג/ 340/ גסגירת מרפסותשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 6מרחב תכנון העיר רמת גןשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 9מרחב התכנון המקומי רמת גןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1304. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית27/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1866. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2001
קבלת תכנית11/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81727/10/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003