קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית

תוכנית עח/ 55/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית
מספר: עח/ 55/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.תיחום שטח פיתוח של קבוץ עין החורש והפרדתו משטח
המוסד החינוכי מעין
ב.קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית
ג.קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,מבני
ציבור,מבני משק ותעשיה באזורים בהם מותרת הבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7897חלק14-18
7919חלק3
7963חלק4-7, 17-213, 68
8375חלק5, 151, 4
8377חלק1-22, 25-2823
8378חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 55/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית15/09/1982