קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים

תוכנית 8/ 03/ 120/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים
מספר: 8/ 03/ 120/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה במגרש 107 ללא תוספת יח"ד ושינוי קווי הבניין במגרש, כמפורט להלן:
א. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש ל- 42.5% מתוכם 25% המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת התכליות והשימושים.
ג. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות והתנאים למתן היתר בניה.
ד. קביעת קווי הבניין במגרש.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
מגרש 107

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2503חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 39. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/08/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
לא הוגשו התנגדויות17/12/2007
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4285. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
קבלת תכנית11/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה