קביעת אחוזי בניה מירביים -רח' מרדכי היהודי -בקעה

תוכנית 4515

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת אחוזי בניה מירביים -רח' מרדכי היהודי -בקעה
מספר: 4515
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לסגירת מרפסות ולסגירת פטיו בקומה
ב' של הבנין הקיים בהתאם לנספח הבינוי.
ב. קביעת קוי בנין לתוספות הבניה כאמור.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח חלקה 54 ל-549.00
מ"ר בעקבות תוספות הבניה המבוקשות ובכפוף לתקנות
התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכנית ובהיתרים)
התשנ"ב - 1992 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמרדכי היהודי

תיאור המיקום:
שכ' בקעה ,
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30013חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3770תכנית מתאר לשכונת בקעה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3685. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות24/11/1998
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2782. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה21/02/1995
קבלת תכנית22/08/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19007/04/2002