קביעת בינוי לשם תוספת יח"ד חדשה והרחבת 1 יח"ד קיימת.רח' אביטל 4 שכ' מקור חיים

תוכנית 6600

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לשם תוספת יח"ד חדשה והרחבת 1 יח"ד קיימת.רח' אביטל 4 שכ' מקור חיים
מספר: 6600
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע אזור מגורים 1 לאזור מגורים 2 .
ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
1. תוספת בניה בקומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימת.
ג. קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ד. תוספת 68.0 מ"ר וקכיעת שטחי בניה מירביים בחלקה ל- 1077.36 מ"ר מתוכם 740.44 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ו. קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
ז. קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה.
ח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאביטל

תיאור המיקום:
שכונת מקור חיים,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/150 - 220/075
לבין קואורדינטות רוחב 628/850 - 628/800
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30130חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3045שינוי יעוד שכונת מקור חיים מאזור תעשיה לשכונת מגורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1968. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות20/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2004
קבלת תכנית29/11/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200601820/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500422/02/2005