קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת. רח' רחמילביץ 98, שכ' פסגת זאב מז

תוכנית 8751

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת. רח' רחמילביץ 98, שכ' פסגת זאב מז
מספר: 8751
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לתוספות בניה בחזיתות מזרחית דרומית ומערבית של הבניין בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד קיימות , בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ב. קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ג. הגדלת שטחי בניה מירבים בשטח התכנית וקביעת שטחי בניה מירביים לתוספת הבניה ל 15.18 מ"ר
ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםרחמילביץ משה

תיאור המיקום:
שכונת פסגת זאב מזרח ,
שטח בין קואורדינטות אורך 636/675 - 636/725
לבין קואורדינטות רוחב 224/000 - 224/050
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30590חלק100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3603/ אצפון ירושלים מדרום מזרח לפיסגת זאבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1896.
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 957. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2003
קבלת תכנית30/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200500608/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200300608/06/2003