קביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות וסגירת מרפסות. רח' אגסי 60,הר-נוף

תוכנית 6759/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות וסגירת מרפסות. רח' אגסי 60,הר-נוף
מספר: 6759/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.
2. קביעת בינוי עבור הסבת שטחי שרות ( מחסנים ) לשטח עיקרי , ותוספת שטח לשם הרחבת יח"ד קיימות במפלס אותה קומה.
3. קביעת בינוי עבור סגירת מרפסות קיימות במפלס 8.73 - לשם הרחבת יח"ד קיימות.
4. קביעת תוספת שטח עיקרי בהיקף של 123.5 מ"ר שטח עיקרי.
5. שינוי קוי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאגסי שמעון

תיאור המיקום:
שכונת הר נוף,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה
אורך בין 632/350 - 632/275
רוחב בין 217/125 - 217/050
גוש 30265 חלקה 6 בהסדר.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30265חלק97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6759קביעת בינוי לתוספות בניה - רח' חכם שמעון אגסי - הר נוףשינוי
תוכניתבמ/ 3592/ אמוסדות ויזניץ - שכונת הר נוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1615. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3041. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/05/2004
קבלת תכנית03/05/2004