קביעת בינוי עבור שני בנינים: הרחבת יח"ד, הגבהת גג רעפים. בית ישראל 39, ב-ישראל

תוכנית 9212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת בינוי עבור שני בנינים: הרחבת יח"ד, הגבהת גג רעפים. בית ישראל 39, ב-ישראל
מספר: 9212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 4 לאזור מגורים מיוחד.
2. קביעת בינוי לתוספות בניה ל- 2 המבנים הקיימים בשטח, כמפורט להלן:
א. תוספות בניה בקומות א' ו- ב' בשני המבנים הקיימים לשם הרחבות יחידות דיור קיימות באותן הקומות.
ב. תוספות קומה מובלעת בחלל גג הרעפים והתרת השימוש בה למגורים , עבור הרחבות דיור ליח"ד קיימות בקומה שמתחתיה , בשני המבנים הקיימים.
ג. הריסת מדרגות חיצוניות ובניית מדרגות חיצוניות חדשות המחברות בין שני המבנים.
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
3. קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
4. הגדלת שטחי הבניה המירביים בשטח וקביעתם ל- 282.53 .
5. הגדלת מס' קומות מירבי במבנה 1 מ- 3 ל- 4 קומות מהן קומה מולעת בחלל גג הרעפים , ובמבנה 2 מ- 2 ל- 3 קומות, מהן קומה מובלעת בחלל גג הרעפים.
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
7. קביעת הוראות בגין גגונים לפירוק.
8. קביעת מספר יחידות הדיור המירבי בחלקה ל- 3 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבית ישראל

תיאור המיקום:
שכונת בית ישראל,
שטח בין קואורדינטות אורך 221/225 - 221/300
לבין קואורדינטות רוחב 633/175 - 633/225
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30091חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 4383בית ישראל - תוספת יחידות דיור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 861. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/11/2004
קבלת תכנית20/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601020/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501205/07/2005