קביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה

תוכנית הר/ 485/ 5/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה
מספר: הר/ 485/ 5/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים כפרי לאזור מגורים א'.
ב. קביעת הוראות בדבר חלוקת החלקה למגרשים בהסכמת הבעלים.
ג. קביעת הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי, זכויות בניה המותרות ומספר יח"ד לכל מגרש, סה"כ עד 4 יח"ד.
ד. קביעת הוראות בדבר בינוי, טיפוסי בתים, גובה מבנים ומס' קומות.
ה. שינוי הוראות בדבר קווי בניין.
ו. שינוי הוראות בדבר קווי בניין לבריכות שחיה.
ז. קביעת אזור ציבורי פתוח. (ש.צ.פ ).
ח. קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה לרכב ולהולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןהגלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6444חלק84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ מק/ 160/ ת/ 8/ בשינוי בגודל מגרש מינימלי ובקווי בנייןשינוי
תוכניתהר/ 1002חדרי יציאה לגג, עליות גג, פרגולות,שינוי
תוכניתהר/ 485/ 5רסקו ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 863. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/10/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3346. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/03/2004
קבלת תכנית19/02/2004