קביעת הוראות בינוי לדיור מוגן/בית אבות הכוללות: קווי בניין,שטחי בניה.

תוכנית לה/ 160/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות בינוי לדיור מוגן/בית אבות הכוללות: קווי בניין,שטחי בניה.
מספר: לה/ 160/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית ליצירת שיפורים במסגרת התכנונית להקמת מבנה מגורים מיוחד
לדיור מוגן / בית אבות במסגרת מ.ע.ר רמלה ע"י:
1. שינוי במערך התנועה ויעודי הקרקע.
א. שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת הסדר גישת רכב מוגבלת למגרש 103 ושטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי יעוד ממגורים ג' מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור ושטח למגרשים מיוחדים לשטח לדיור מוגן/בית אבות בן 170 יח"ד מוגן/בית אבות וקביעת הוראות בניה.
2. קביעת הוראות בינוי לדיור מוגן/בית אבות הכוללות: קווי בניין,שטחי בניה,מספר קומות והנחיות עיצוביות למבנה ופיתוח השטח.
3. קביעת שטח התכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה

תיאור המיקום:
מדרום מזרח לצומת הרחובות פנקס ופינסקר.
שטח בין קואורדינטות אורך 187650 ל- 187500
לבין קואורדינטות רוחב 648925 ל- 648825.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4348חלק1036, 23, 104, 107, 113, 146, 153, 168
4373חלק4640-41, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4269. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2400. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/01/2001
קבלת תכנית25/12/2000