קביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסה

תוכנית כס/ 1/ 1/ גז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסה
מספר: כס/ 1/ 1/ גז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בינוי לכניסה לדירה דרך מרפסת על פי
חתך הבינוי המצורף.
ב. קביעת הוראות בדבר חישוב שטח מקורה שבכניסה לדירה
דרך מרפסות אשר בולטות מקירותיו החיצוניים של
הבנין (להלן - גזוזטרה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סבא
כל איזורי המגורים בתחום כס / 1 / 1 על תיקוניה למעט
איזור מגורים א' ו-ב'.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1071. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996.
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2019. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/02/1995
קבלת תכנית19/10/1994