קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.

תוכנית בר/ 255

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.
מספר: בר/ 255
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרות תכנוניות להקמת שכונה בעלת אופי קהילתי ע"י שינויים ביעודי הקרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
2. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה, בהסכמה או ללא הסכמת בעלים ובהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
3. שינוי יעוד קרקע חקלאית, אזור מלאכה ותעשיה זעירה, שטח למבני משק, שטח מגורים, שטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור למטרות הבאות:
אזור מגורים א'.
אזור מגורים א' 1.
דרך משולבת.
שטח לבניני ציבור.
ביטול דרכים קיימות.
דרכים חדשות.
שטח ציבורי פתוח.
שטח פרטי פתוח.
4. קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים,
בהתאם לנספח האקוסטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק5-6, 24
2634חלק16-17, 20-22, 24, 31-33
3662חלק253
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3711. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות02/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 303. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/01/2000
קבלת תכנית30/11/1999