קביעת הוראות בניה לאזורים,התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.

תוכנית רח/ 550/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה לאזורים,התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
מספר: רח/ 550/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לאזורים הבאים:
(1) אזור מגורים א'
(2) אזור מגורים ב'
(3) אזור מגורים ג' (למגרשים לא מבונים ולמגרשים
מבונים ע"פ תכניות מפורטות נקודתיות או "תנאים")
(4) מגרשים מסחריים.
ב. יעוד מגרשים לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח ומוסד
ציבורי.
ג. התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
ד. קביעת מתחמים לרפרצלציה בגוש 3703
3. חלקות 815,816. חלקות 390,391 (ראה תכנית רח / 35
1)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות
רחוב: ויצמן, גלזר, הרב בר שאול אלימלך, חוה לוצקי,
יעקב הלל, מנוחה ונחלה, אברהם גולדברג, ש"י,
החלוץ, זאב יעבץ, אחד העם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק174-175, 181-183, 188, 190, 194, 209-210, 212, 214-217, 239, 390-391, 395-398, 420, 445, 447-451, 509-510, 516-519, 599, 684, 688-691, 693, 724, 726, 731-734, 741-742, 746-747, 764-765, 774, 776-778, 794, 798, 801-803, 814-818, 820, 827-832, 840-842, 920, 985-987, 1015-1017, 1033, 1036-1037, 1041-1042, 1046-1048, 1074-1075, 1077, 1095-1096, 1121-1122, 1125, 1127-1129, 1131-1132, 1134-1137, 1142, 1146-1147, 1156-1157, 1162-1165, 1167-1170, 1175, 1191-1193
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1991.
פרסום לאישור ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3867. עמוד: 2212. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1990
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1984תאריך פרסום: 12/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3075. עמוד: 2891. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1983
קבלת תכנית01/06/1983