קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני צבור.קביעת מתחם לרפוצלציה.

תוכנית רח/ 800/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים לבניני צבור.קביעת מתחם לרפוצלציה.
מספר: רח/ 800/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לאזורים הבאים: מגורים א'
מגורים א' מיוחד, מגורים ב', למגורים ג'
ומגורים מיוחד.
ב. יעוד מגרשים לבניני צבור. שטח ציבורי פתוח
ומוסדות ציבור.
ג. הרחבת דרכים קיימות.
ד. קביעת מתחם לרפוצלציה בגוש 3703 חלקות
499-497

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3702חלק116, 336-338, 355, 357, 365, 371-374
3703חלק310, 344, 346, 352-356, 361, 365-367, 410-411, 496-506, 514-515, 533-534, 679-680, 686-687, 695-696, 701-703, 705, 720-721, 723, 727-728, 735-738, 751-752, 807-808, 821-822, 844-846, 848, 918-919, 936, 938, 1152, 11546-7, 9, 11-15, 32-35, 37-40, 253-254, 264-265, 268, 270-274, 287, 294-299, 302, 308-309
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1989.
פרסום לאישור ברשומות19/11/1989תאריך פרסום: 19/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3717. עמוד: 475. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית31/08/1989