קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים ריקים לבנייני ציבור ושצ"פ,קביעת מתחם לרפרלציה.

תוכנית רח/ 750/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בניה,יעוד מגרשים ריקים לבנייני ציבור ושצ"פ,קביעת מתחם לרפרלציה.
מספר: רח/ 750/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה לאזורים הבאים: 1. אזור מגורים א'. 2. אזור מגורים ב'. 3. אזור מגורים ג' (מגרשים מבונים עפ"י תכניות מפורטות נקודתיות או "תנאים"). ב. יעוד מגרשים ריקים לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח. ג. קביעת מתחם לרפרלציה (גוש 3703, חלקות 400,52).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3655חלק450
3702חלק16-22, 25-73, 75, 77-104, 116-191, 196-203, 208-219, 221-222, 224-275, 277-293, 295-311, 313-316, 319-335, 359-361
3703חלק9, 46-52, 55, 57-58, 60-63, 65-66, 75, 78-79, 82, 260-261, 290, 333-335, 337-341, 368-379, 381-382, 398-400, 403-409, 439-440, 493, 535-541, 713-714, 717-719, 729-730, 739-740, 744-745, 755-757, 812-813, 837-838, 982-983, 1026, 1028, 1030, 1084, 1086-1087, 1178-1180, 1226-1228
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/1986תאריך פרסום: 28/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3393. שנה עברית: התשמז .