קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.

תוכנית בר/ 266

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.
מספר: בר/ 266
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה בכפר גבתון, ע"י:
1. איחוד וחלוקה של חלקות, ללא הסכמת בעלים,
לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, בסמכות ועדה מקומית .
2. יעוד שטחים למשקי עזר, למשקי עזר מיוחדים, למגורים א',
לבנייני ציבור, לשטחים פרטיים פתוחים ולשטחים ציבוריים פתוחים.
סה"כ מספר יחידות הדיור המותר בתכנית - 258.
3. קביעת גודל מגרש מינימלי.
4. קביעת גודל מגרש מקסימלי באזור "מגורים א'".
5. קביעת הוראות בניה.
6. קביעת מבנים להריסה.
7. קביעת דרכים חדשות, וביטול חלק מדרכים קיימות.
8. קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה
לחניה עבור הציבור.
9.קביעת הוראות בדבר שימור מבנים היסטוריים.
10.ביטול תוכנית בר/164/א

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3657חלק2, 5-176, 180, 185-188
3679חלק37-38, 43-45, 5115, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4674. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/07/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות21/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1918. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/03/2001
קבלת תכנית09/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200702229/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64417/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200503921/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200502029/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200501420/04/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200500502/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403615/12/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401506/06/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים38126/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14801/07/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201105/06/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200109/01/2002