קביעת הוראות וזכויות בניה, קביעת שימושים מותרים, שדמות דבורה

תוכנית ג/ 18872

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות וזכויות בניה, קביעת שימושים מותרים, שדמות דבורה
מספר: ג/ 18872
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת ליעוד שטח חקלאי הכולל מתן אפשרות להקים מבני משק חקלאיים לבעלי חיים על מיתקניהם בשטח חקלאי, לולים, לולים לפיטום הודים, רפת, אורווה
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה למבנים חקלאים באיזור החקלאי של הנחלה.
ושינוי בקו בניין בניין אחורי קדמי=0 בתוך הנחלה בין שטח מגורים בישוב כפרי ושטח חקלאי לפי סעיף 62א' (א) (4) המהווה שינוי לתכנית מס' ג/ 5907

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות וזכויות בנייה, קביעת שימושים מותרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2010
קבלת תכנית05/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001622/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה