קביעת הוראות חדשות בשטח התכנית, לבון

תוכנית ג/ 15350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הוראות חדשות בשטח התכנית, לבון
מספר: ג/ 15350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
לקבוע הוראות חדשות במקום ההוראות שחלו בשטח התכנית מכח כל התכניות התקפות שתכנית זאת באה לשנות.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול חובת חיפוי בתי מגורים באבן עד לגובה 70 ס"מ.
הוספת גוונים מותרים בגימור במבנים.
לאפשר סגירת חללים מתחת למשטחי חנייה בבתים הממוקמים במפלס נמוך מהרחוב הגובל עמם לצורך שטחי שרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק71, 3-4, 6, 9
18810חלק3728, 38
18811חלק5, 101, 6-9, 11, 13
18814חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/10/2005
קבלת תכנית09/03/2005