קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא.

תוכנית 7460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא.
מספר: 7460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח משפ"צ לאזור מסחרי מיוחד.
ב. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם מס' 3 לאיחוד וחלוקה מחדש , שנקבע בתכנית מס' במ/ 3458/ א.
ג. קביעת אחוזי הבניה המירביים , מס' הקומות המירבי וקווי הבנין המירביים בכל אחד מהאזורים המיועדים לבניה.
ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
ה. איחוד וחלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבית חנינה החדשה

תיאור המיקום:
שכונת בית חנינה שטח ממערב לדרך רמאללה.
שטח בין קורדינטות אורך 221/850 - 221/650
לבין קואורדינטות רוחב 639/250 - 639/750
קטעי דרך ומעברים ללא מספר
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30604חלק261
30605חלק91-92106
30607חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3458/ אשכונת בית חנינה - קביעת הוראות הבניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1340. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות06/07/2006
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3109. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2004
קבלת תכנית15/09/2003