קביעת הנחיות בניה וזכויות בניה מגרש A אזור תעשיה אפקים

תוכנית 23/ 03/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הנחיות בניה וזכויות בניה מגרש A אזור תעשיה אפקים
מספר: 23/ 03/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה תעשיה באזור תעשיה אופקים
ע"י קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 644. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3298. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2001
קבלת תכנית05/06/2000