קביעת הנחיות ומגבלות בניה ב- 25 מגרשים בשכונת מעוף ערד

תוכנית 24/ 03/ 150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת הנחיות ומגבלות בניה ב- 25 מגרשים בשכונת מעוף ערד
מספר: 24/ 03/ 150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות הבניה ובקווי הבניין באזור מגורים א' בשכונת מעוף בערד.

עיקרי ההוראות:
קביעת הנחיות ומגבלות בניה באזור מגורים א':
א. הגדלת היקפי הבניה באזור מגורים א' עד 178 מ''ר שטח עיקרי
(130 מ''ר מאושר) תוספת 30 מ''ר מיועד לסככות צל בלבד.
ב. הגדלת היקפי הבניה באזור מגורים א' עד 23 מ''ר שטח שרות
(21 מ''ר מאושר, תוספת 2 מ"ר למחסן).
ג. קביעת קווי בניין לסככות צל בלבד - קדמי 3 מ' אחורי 3 מ' וצדדי 0.5 בהתאם
לנספח בינוי.
ד. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת מעוף
רחובות: סנונית 1/1, 2/1, 3/2 ,3/1, 4/1, , 5/2, 8/1, 12/1
חוחית 3/2, 6/1, 10/2
עורב 4/2, 10/2, 15/1, 27/1, 29/1
שחף 4/1, 6/1, 9/1, 9/2
תור 11/1, 13/1
עיט 20/2
יונה 6/1
נשר 6/2

קואורדינטה X 220200
קואורדינטה Y 575450

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38239חלק161, 186, 189, 191
38240חלק18, 23, 29, 36, 108, 110, 128-131, 143, 148, 152, 154, 157, 167, 171, 184-185, 195, 197
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 5רובע 10כפיפות
תוכנית24/ במ/ 5/ 3שינוי בהנחיות בניהכפיפות
תוכנית24/ במ/ 5/ 5שינוי במגבלות בניה והוספת מחסנים-שכונת מעוף- ערד.כפיפות
תוכנית24/ מק/ 2038שכונת מעוף - ערדכפיפות
תוכנית24/ מק/ 2005תוכנית 24/ מק/ 2005כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1252. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5588. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2008
קבלת תכנית09/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800602/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה