קביעת הנחיות חדשות לצבע חומרי גמר בחזיתות מבנים.

תוכנית שה/ מק/ 69/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הנחיות חדשות לצבע חומרי גמר בחזיתות מבנים.
מספר: שה/ מק/ 69/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גז/ במ/ 69/ 9 סעיף 34/ ה (חומרי גמר הבניינים).
שינוי גז/ במ/ 69/ 10 סעיף 37/ ד (חומרי גמר הבניינים).
קביעת הנחיות חדשות לצבע חומרי גמר בחזיתות מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. עמוד: 2489. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות25/12/2005תאריך פרסום: 25/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5472. שנה עברית: התשסו .
קבלת תכנית25/12/2005