קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח, תגמירים למבנים, דרכים, ו

תוכנית בר/ 109/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח, תגמירים למבנים, דרכים, ו
מספר: בר/ 109/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו היא תכנית תיקון השלמה והרחבה לתכנית בתוקף
בר/1/109.
תכנית זו מוסיפה 108 יח"ד ובהן 18 יח"ד על 9 מגרשים המחזירות
זכויות (שקוזזו בתכנית בר/1/109) לטובת החברה הא"י לישוב עולים.
מטרה זו תושג על ידי ביצוע:
א. תוספת שטח של 46.574 דונם לשטח שנכלל בתכניות
התקיפות בר/במ/109 ו-בר/1/109.
ב. הפיכת שטחים חקלאיים (השטח המצורף) ליעודים אחרים
כגון שטחים למגורים, דרכים, שצ"פ ושטחים לאזור ספורט
כמפורט בתשריט המצורף.
ג. קביעת צפיפות מוגדלת של 2 יח"ד למגרש במתחם השטח הדרום-
מזרחי בהתאם להנחיות הועדה לשמירה על קרקע חקלאית
ושטחים פתוחים בישיבתה מיום 7.8.00
ד. שנויים ביעודי קרקע ובחלק מתכנית החלוקה של תכנית
בר/1/109.
ה. קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים
בתכנית וקביעת הנחיות מפורטות למימושם (עפ"י הנחיות
בתכנית בר/1/109).
ו. קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח,
תגמירים למבנים, דרכים, וגדרות.
ז. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמה עפ"י פרק ז'
לחוק התכנון והבניה.
ח. קביעת הנחיות בדבר מערכות תשתית לשטח הכלול בתכנית כולל
הנחיות בדבר שימור איכות הסביבה (ועפ"י ההנחיות בנדון
בתכנית בר/1/109).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
מועצה איזורית גן רווה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3741חלק2-5, 9, 16-17, 19, 122-147, 215, 220114-116, 118, 150-153, 158-162, 164, 198-199, 213-214, 221-222
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ במ/ 109"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.שינוי
תוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3242. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/06/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3452. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2001
קבלת תכנית13/06/1999