קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים

תוכנית רח/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים
מספר: רח/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים ב. קביעת חניונים למכוניות ג. הרחבת דרכים קיימות ד. קביעת שטחים פתוחים פרטיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות, בי"ח קפלן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק15-18, 20, 22-27, 110
3816חלק24-27, 29-32, 35, 37-40, 48-49, 106, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 321, 330
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/1967תאריך פרסום: 06/04/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1352. שנה עברית: התשכז .