קביעת זכויות בניה בשטח לבניני ציבור.פינת רח' טלר וחרל"פ.

תוכנית רח/ 2010/ 34/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה בשטח לבניני ציבור.פינת רח' טלר וחרל"פ.
מספר: רח/ 2010/ 34/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לשטח למגרש מיוחד (משרדים ובנייני ציבור).
2. קביעת זכויות בניה בשטח למגרש מיוחד.
3. קביעת קוי בנין.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותחרל"פ, טלר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק361
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2010/ 34/ אהקמת תחנה מרכזית אגד + מרכז קניותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 622. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 680. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2003
קבלת תכנית20/02/2003