קביעת זכויות בניה - מושב אוהד

תוכנית 7/ 02/ 514

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות בניה - מושב אוהד
מספר: 7/ 02/ 514
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן זכויות בניה בקרקע חקלאית לפעילות חקלאית.

עיקרי ההוראות:
הסדרת זכויות בניה להקמת חממות, בתי צמיחה ובתי רשת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
קרקע חקלאית דרומית לצומת גבולות
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטה X 573,000
קואורדינטה Y 146,000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק1-2, 4, 6, 27, 29
100331חלק72, 75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3846. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1204. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/02/2007
קבלת תכנית28/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98024/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800204/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה