קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.

תוכנית שד/ 19/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
מספר: שד/ 19/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
ב. הסדרת קווי בנין נקודתיים לבניה קיימת בנחלה:
1. קו בנין צדדי דרומי למבנה המסומן במס' 1,2 ו-5 כמסומן בתשריט
המוצע.
2. קו בנין צדדי דרומי לסככה חקלאית המסומנת במס' 4 כמסומן בתשריט
המוצע.
ג. שינוי יעוד קרקע מ"אזור חקלאי" ל"אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה",
לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
ד. קביעת הוראות בניה.
ה. קביעת תנאים למתן היתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בביטול הפקדה19/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/03/2002
קבלת תכנית06/03/2002