קביעת זכויות למגרש למסחר למסעדה - רח' יגאל אלון - אזו"ת צפון.

תוכנית בש/ 65/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת זכויות למגרש למסחר למסעדה - רח' יגאל אלון - אזו"ת צפון.
מספר: בש/ 65/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת קווי בנין :4.0 קו בנין קדמי, 4.0 קו בנין אחורי קו - 4.0 קו בנין צידי מזרחי, 4.0 מ' צידי מערבי.
ב. קביעת אחוזי בניה בשטח למסחר 75.9% בניה מירבי ב- 2 קומות מעל ה- 0.00 +.
ג. תיקון טעות בתשריט תכנית בש/ 65/ ג לגבי תיחומו של מגרש 11 ע"י התאמת התשריט לטבלת שטחי המגרשים שבתכנית בש/ 65/ ג .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמשאלון יגאל

תיאור המיקום:
אזור תעשיה צפוני, דרך קיימת ומאושרת
שטח בין קואורדינטות רוחב 629/165 - 629/120
לבין קואורדינטות אורך 199/330 - 199/370
כל השטח הכלול בתוך הקו הכחול כמסומן בתשריט .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5205חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבש/ 65/ גשינויי יעוד- איזור התעשיה הצפוני - בית שמששינוי
תוכניתבש/ 65בית-שמששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 184. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הארץ.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1897.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2003
קבלת תכנית20/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200600901/08/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200300501/04/2003