קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע וקומות א, ב, וחניה צבורית.

תוכנית טר/ 2009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע וקומות א, ב, וחניה צבורית.
מספר: טר/ 2009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע וקומות א, ב, וחניה צבורית. 2. קביעת שני בנינים על מגרש אחד. 3. קביעת קו בנין 3.0 לחזית מסחרית ו-1.5 למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7775חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1982תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2799. שנה עברית: התשמב .