קביעת חזית מסחרית עם מגורים ג,שינוי ממגורים ג לדרך,העלאת אחוזי בניה,קביעת הורא

תוכנית טב/ 2987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת חזית מסחרית עם מגורים ג,שינוי ממגורים ג לדרך,העלאת אחוזי בניה,קביעת הורא
מספר: טב/ 2987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת חזית מסחרית עם מגורים ג'.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לדרך.
3. העלאת אחוזי בניה.
4. קביעת קונטור בניה.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8031חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 2683שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ג' ולדרך.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5026. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3907. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2006
קבלת תכנית23/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה