קביעת ייעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה מושב זרעית .

תוכנית ג/ 20064

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת ייעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה מושב זרעית .
מספר: ג/ 20064
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה ליישם את עקרנות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
א. בניית חוות לולים חדישות לאכלוס מטילות, תוך קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע
רגישים, שמירת המרחב הפתוח, לשיפור התנאים הסביבתיים ביישוב.
ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מתרידיהם.
ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית או לבטולה / פקיעת תוקפה.
ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התוכנית,ומתן אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:
1. לשטחים למבני משק , בהם תותר הקמת לולי הטלה, על מתקניהם.
2. לקרקע חקלאית.
ב. חלוקת תחום התוכנית לתאי שטח.
ג. קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה, והתכליות והשימושים המותרים בכל תא שטח.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי הטלה בכל תא שטח,תשתיות הנדסיות ודרכים.
ה. קביעת הוראות נופיות וסבתייות בתחום התוכנית.
ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות הנדסיות,דרכים,ביוב,ניקוז וכיוצ"ב.
ז. קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים.
ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התוכנית.
ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)

תיאור המיקום:
מושב זרעית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19857חלק1, 3-4
19858חלק7-9, 11-14, 22-23
19859חלק1-13, 15-2914
19860חלק3-6, 12-13, 22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2012
קבלת תכנית21/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200317/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201322/03/2012