קביעת יעוד חדש למגורים 6 עם חזית מסחרית, צור בהר - דהרת אל חסיף, רח' בתי הספר

תוכנית 11199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעוד חדש למגורים 6 עם חזית מסחרית, צור בהר - דהרת אל חסיף, רח' בתי הספר
מספר: 11199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית :קביעת יעוד חדש למגורים 6 עם חזית מסחרית באחת החלקות.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 6 לאזור מגורים מיוחד ואזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית.
3. קביעת בינוי עבור הגדלת זכויות בניה וקביעת חזית מסחרית.
4. קביעת שטחי בניה לחלקה 1 בהיקף של 1144.69 מ"ר מהם 820.99 מ"ר שטחים עיקריים ו- 323.70 מ"ר שטחי שרות .וקביעת שטחי בניה לחלקה 2 בהיקף של 1372.26 מ"ר מהם 970.90 מ"ר שטחים עיקריים ו- 401.36 מ"ר שטחי שרות.
5. הגדלת אחוזי בניה:
אחוזי בניה לחלקה 1 בנין ב - שטח עיקרי מ- 37.50% ל- 69.87% שטחי שירות עבור מרחבים מוגנים , מחסנים חדרי מדרגות ,מעברים ומתקנים טכניים מ- 8% ל- 27.54%
סה"כ 97.42%
אחוזי בניה לחלקה 2 (בנין א) - שטח עיקרי מ- 37.50% ל- 97.77%. שטחי שרות עבור מרחבים , מוגנים מחסנים, חדרי מדרגות , מעברים ומתקנים טכניים מ- 8% ל- 40.42% סה"כ 138.19% .
6. בנין א' תוספת של 5 יח"ד ו- 4 חנויות ( בנוסף ל- 3 יח"ד המאושרות לפי תכנית מס' 2683 א) סה"כ 8 יח"ד.
בנין ב' תוספת של 4 יח"ד ( בנוסף ל-3 יח"ד המאושרות לפי תכנית מס' 2683/ א )
סה"כ 7 יח"ד .
7. הגדלת מספר הקומות בחלקה 2 מ- 0 ל- 2 מעל מפלס 0.00 ומ- 2 ל- 1 מתחת למפלס 0.00 סה"כ 5 קומות .ובחלקה 1 מ- 0 ל- 2 מעל מפלס 0.00 ומ- 2 ל- 1 מתחת למפלס 0.00 סה"כ 4 קומות .
8. קביעת שימושים עבור מגורים וחזית מסחרית.
9. קביעת תנאים למתן היתר בניה:
א. דיפון הכביש לפני חפירת השטח .
ב. בניית קירות תמך בגבולות המגרשים הסמוכים.
10. אין שינוי בקווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםצור בחר

תיאור המיקום:
שכונת צור בהר - דהרת אל חסיף רח' בתי הספר
גוש פיסקלי 7 חלקות ארעיות 1,2
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 223/475 לבין 223/575
רוחב בין 627/700 לבין 627/800
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2683/ אתכנית מתאר לשכונת ערב-א-סוואחרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2009. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5020. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3630. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/08/2005
קבלת תכנית07/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה