קביעת יעודי הקרקע לשצ"פ מגרשים מיוחדים חזית מסחריתולשימושים מסחריים.

תוכנית תא/ 2500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעודי הקרקע לשצ"פ מגרשים מיוחדים חזית מסחריתולשימושים מסחריים.
מספר: תא/ 2500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע יעודי הקרקע לשצ"פ, למגרשים מיוחדים (למגורים), למגרשים לבניני ציבור, לחזית מסחרית, לשימושים מסחריים ולשטחים פתוחים פרטיים לגביהם תרשם זיקת הנאה למעבר לטובת הציבור - הכל כמפורט בתשריט.
ב. לקבוע תקנות, תכליות ושמושים בתחום המגרשים המיוחדים, האזור לבניני ציבור,
שטחי המסחר ולפיתוח השטחים הפתוחים.
ג. לקבוע הקמת 3 מגדלי מגורים, בני 25 קומות מעל קומת כניסה (לא כולל קומה טכנית) כל אחד ובהם סה"כ 387 יח"ד, מעל קומה מסחרית בשטח של 10800 מ"ר ושטחי ציבור בשטח של 6000 מ"ר.סה"כ שטח עיקרי מעל פני הקרקע: 65175 מ"ר. כל זאת מעל 4 קומות מרתף שישמשו למסחר, מקלטים, מחסנים, חניון הפתוח לציבור וחניון למגורים.
ד. לשנות דרכים מאושרות, לתכנן דרכים חדשות (תת- קרקעיות), ולקבוע דרכי שירות, חניה וחניונים, בהתאם לנספח חניה ותנועה.
ה. לקבוע הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש, לגבי השטח המסומן בתכנית, שלא בהסכמת הבעלים, עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ו. לקבוע את דרך הקצאת הזכויות ואיזונן בין בעלי הזכויות השונים בתחום התכנית.
ז. לשנות את תכנית מס' 600 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ברשומות בתאריך 30.10.1969.
ח. לשנות את תכניות "A", "B", "C-D", תיקון 1943 אדמות מזרח תל-אביב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםלוחות הקצאה - לוח הקצאות וטבלת איזון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
כיכר המדינה
ישוב: תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6108חלק278, 414, 435, 454, 504382
6213חלק184, 209-220, 273, 322-340, 354-355, 557-565, 575-577, 587-589, 744, 897-918, 932, 934, 938-941, 1152, 1193, 1199, 1247, 1265, 1299, 1301, 1304, 1307, 1309, 1311, 1322, 1326, 1332, 1340, 1345, 1347, 1349, 1352, 1355, 1357, 1360, 1365, 1382, 1384, 1392, 1394, 1403, 1410, 1430189, 275-276, 342, 345-346, 356, 435, 586, 894-896, 936-937, 1306, 1312, 1320, 1324, 1343, 1363, 1388, 1407, 1413, 1423
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 600תכנית מס' 600שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4375. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2000
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/07/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית18/10/1999
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3981. עמוד: 2372. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1894. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1991
קבלת תכנית11/11/1991
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית11/11/1991