קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירה

תוכנית ממ/ 920/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירה
מספר: ממ/ 920/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7733חלק
7758חלק
7760חלק
7773חלק
7774חלק
7775חלק
7776חלק
7777חלק
7778חלק
7779חלק
7780חלק
7781חלק
7782חלק
7783חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/1977תאריך פרסום: 10/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2373. שנה עברית: התשלח .