קביעת יעודי קרקע חדשים וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 125/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת יעודי קרקע חדשים וזכויות בניה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד
מספר: 3/ 03/ 125/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חזית מסחרית קיימת ב- 2 מגרישם
קביעת 2 יח''ד בכל מגרש תוך הגדרת זכויות בניה מתאימות,
תיקון גבולות המגרשים עפ''י חלוקה שבוצעה בהסכמת הבעלים
בחאו''ח מס' 257 מיום 5/12/2007.

עיקרי ההוראות:
ביטול חזית מסחרית קיימת בתאי שטח 1002 ו- 1004
קביעת 2 יח''ד בכל תא שטח באופן שיתאים עם הבינוי הקיים בסביבה,
והגדרת זכויות בניה למגורים,
תיקון גבולות המגרשים עפ''י חלוקה שבוצעה בסכמת הבעלים בחאו''ח מס' 257
מיום 5/12/2007.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2488חלק5251, 56, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2012
קבלת תכנית01/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012