קביעת מגרש חדש - מושב עופר

תוכנית חכ/ 156/ ד/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת מגרש חדש - מושב עופר
מספר: חכ/ 156/ ד/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש חדש למגורים.

עיקרי ההוראות:
- שטח המגרש החדש יגרע מאזור החקלאי בנחלה ולא יפגע בזכויות המוקנות לנחלה מס' 23.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
מושב עופר - משק 23

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק41, 60, 66, 68-71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2011
קבלת תכנית04/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201201025/07/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200215/02/2012