קביעת מיקום למתקנים הנדסיים-תחנת שאיבה, שינוי למתאר, בוסמת טבעון

תוכנית ג/ 9882

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת מיקום למתקנים הנדסיים-תחנת שאיבה, שינוי למתאר, בוסמת טבעון
מספר: ג/ 9882
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מיקום למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה) שיהוו חלק
ממערך אספקת מים לערב-אל חילף וקביעת הנגישות לאתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםטופוגרפיה / תכנית מצבית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10367חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
תוכניתג/ 9549שיפור דרך הגישה לישובים ערב אל חילף ונופית, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2000תאריך פרסום: 25/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4846. עמוד: 2387. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/01/2000
פרסום לאישור בעיתונים26/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1998תאריך פרסום: 10/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4669. עמוד: 4692. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/07/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1997
קבלת תכנית09/04/1997