קביעת מסדרון תחבורתי לדרך מהירה, לרכבת ולשטח לעיצוב נוף הכלול בתחום הדרך

תוכנית רש/ 593

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת מסדרון תחבורתי לדרך מהירה, לרכבת ולשטח לעיצוב נוף הכלול בתחום הדרך
מספר: רש/ 593
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסדרון תחבורתי לדרך מהירה, לרכבת ולשטח
לעיצוב נוף הכלול בתחום הדרך בשטח התכנית.
קביעת שלבי בצוע א' ו-ב' עד 10 שנים מיום אשור
התכנית.
שלב ג' - בצועו מותנה בהחלטה של ועדה מחוזית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
ישוב: רמת השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6611חלק2, 4
6612חלק8, 33-34, 36-37, 39-42, 44-45, 47-49, 54-55, 60, 62, 65-66, 68, 71-72, 77-78, 83, 85-86, 88, 90-91, 93-94, 99, 104-1064, 16-19, 61, 63, 69, 74-75, 80-81, 96, 102
6617חלק43, 5-7, 10
6618חלק5-63, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3906. עמוד: 3251. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/03/1991
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/1990
פרסום הכנת תכנית ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3527. עמוד: 821. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. עמוד: 722. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/01/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/1987
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1986
קבלת תכנית30/06/1986
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית30/06/1986