קביעת קו בנין בחזית 1.20 לפי הקיים במקום 4 מ' לבנין קיים

תוכנית טר/ 2023

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בנין בחזית 1.20 לפי הקיים במקום 4 מ' לבנין קיים
מספר: טר/ 2023
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קו בנין בחזית 1.20 לפי הקיים במקום 4 מ'
לבנין קיים.
2. קביעת אחוז בניה עד %40 במגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה
חלקה 20 מגרש 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4093. עמוד: 2000. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/1992
פרסום להפקדה ברשומות24/05/1992תאריך פרסום: 24/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 2888. עמוד: 922. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1992
קבלת תכנית05/05/1992