קביעת קווי בנין לחזית בחלק הצפוני מערבי של הבנין לפי הקיים.

תוכנית טר/ 1404

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין לחזית בחלק הצפוני מערבי של הבנין לפי הקיים.
מספר: טר/ 1404
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין לחזית בחלק הצפוני מערבי של הבנין לפי הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק1, 23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/1985תאריך פרסום: 21/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3214. שנה עברית: התשמה .