קביעת קווי בנין למבנה קיים, וקביעת אחוזי בניה 31% במקום 30%

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קווי בנין למבנה קיים, וקביעת אחוזי בניה 31% במקום 30%
מספר: הצ/ 7/ 1/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין למבנה קיים, וקביעת אחוזי בניה 31% במקום 30%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 931שינוי יעוד מבניני צבור ואזור מסחרי למגרשים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/1984תאריך פרסום: 12/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3075. שנה עברית: התשמד .