קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים ומתן היתר לשני בנינים על המגרש

תוכנית הצ/ 998/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים ומתן היתר לשני בנינים על המגרש
מספר: הצ/ 998/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין לפי המצב הקיים ומתן היתר לשני בנינים על המגרש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1982תאריך פרסום: 20/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2814. שנה עברית: התשמב .