קביעת קווי בנין,איחוד וחלוקה מחדש, קביעת שני בניינים על מגרש

תוכנית טר/ 1298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין,איחוד וחלוקה מחדש, קביעת שני בניינים על מגרש
מספר: טר/ 1298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין,איחוד וחלוקה מחדש, קביעת שני בניינים על מגרש והריסת הגדרות בתוואי הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. שנה עברית: התשמא .