קביעת קוי בניין צדדי - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בניין צדדי - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין צידי בהתאם למצב הקיים ובניגוד לת.ב.ע. 9/102/03/14.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1377. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1981תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1981.
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 14. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1981
קבלת תכנית27/07/1981