קביעת קוי בנין לחלקה חקלאית

תוכנית עח/ מק/ 141/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין לחלקה חקלאית
מספר: עח/ מק/ 141/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת קוי בנין לחלקה חקלאית מס 20 בגוש 8239 בביתן אהרון:
קו בנין קדמי - 5 מ' קוי בנין צדדים - 3 מ', בנין אחורי - 5 מ'. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4.
ב. הסדרת קוי בנין לפי בניה קיימת:
מבנה מערבי קו בנין אחורי 5 מ'. הגג בקו בנין אחורי אפס ובקו בנין צידי דרומי 2.20 מ'. מרתף בקו בנין אחורי 5 מ' וקו בנין צידי 3 מ'. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4.
ג. הגדרת גובה מבנים קיימים וחדשים בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)5.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרביתן אהרן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8329חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 141תכנית מפורטת למושב ביתן - אהרוןשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. עמוד: 1062. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות20/04/2004תאריך פרסום: 20/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5290. עמוד: 2603. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200407529/04/2004