קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי קיים.

תוכנית טר/ 2018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי קיים.
מספר: טר/ 2018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7780חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1982תאריך פרסום: 11/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2794. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1981תאריך פרסום: 21/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2720. עמוד: 2044. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית21/06/1981